2. třída - Zelený klíček

Zveřejněno: 13.09.2021.

Zaměření třídy:

  Všechny děti:

   Logopedická prevence bude začleňována denně v rámci komunitního kruhu na procvičení mluvivel (cviky se rty, jazykem, rozvoj slovní zásoby)

   Angličtina hrouDěti se budou pomocí písniček, básniček, pohybových a dalších her seznamovat se základy anglického jazyka. Angličtina bude pravidelně probíhat 2x týdně a bude zařazována i do běžných denních situací ve školce (např. vycházka, oběd, apod.)

   Rozvoj prosociálních vlastností a životních dovednostívytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení

   Pohybové a sportovní aktivity budou začleňovány denně v dostatečné intenzitě (zdravotní cviky, procvičování lokomočních dovedností, apod.)

   Rozvíjení předčtenářské a předmatematické gramotnosti - dětem jsou denně nabízeny aktivity pro rozvoj předmatematické (předčíselné představy, logické myšlení, početní představy, geometrické tvary, osové souměrnosti, práce s čtvercovou sítí, třídění, seskupování, přiřazování vnímání času, prostorové vnímání, pravolevá orientace, apod.) a předčtenářské gramotnosti (řeč, jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání a paměť, vnímání a porozumění textu, vystižení myšlenky, dějová a časová posloupnost). Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly vzdělávací úrovni všech věkových kategorií ve třídě (děti předškolního věku cíleně připravujeme na úspěšný vstup do 1. třídy). Při výuce využíváme pomůcky, hry a aktivity s prvky Montessori, učíme děti dle Hejného matematiky.

   Centra aktivit - Děti pracují ve skupinkách v tzv. centrech, ve kterých mají připravený úkol a zadání. Na způsob řešení musí přijít samostatně či s pomocí ostatních dětí ve skupině. Díky práci ve skupinách dochází k rozvoji sociálních interakcí a prosociálního chování, samostatnosti, rozvoji slovní zásoby, schopnosti kompromisu a domluvy s ostatními, rozvoji týmové spolupráce. Po vyřešešní úkolu mohou děti přejít do dalšího centra dle vlastního výběru a zájmu.

   Předškolní děti:

    Metoda dobrého startu je intenzivní přípravou dětí pro vstup do základní školy, nástroj prevence vad a odstraňování možných opoždění ve vývoji dětí. Vhodná především pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá 2x týdně. Cílem metody je navození základních pohybů potřebných pro psaní a dále příprava k počáteční výuce čtení (rozvoj předčtenářské gramotnosti).

    Organizační poznámky:

    Děti v Zeleném klíčku potřebují:

     • Bačkůrky (ne pantofle)
     • Náhradní oblečení, pyžamo (netýká se předškolních dětí), oblečení na ven, pláštěnku, gumáky (oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí) - prosíme všechny věci řádně označit jménem dítěte
     • Nerozbitný hrneček na pití - podepsat nebo označit
     • Kapesníčky na pobyt venku do skříňky/kapsy
     • NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI - Kancelářský šanon s tvrdými deskami a dostatkem eurofolií (pro založení portfolia dětí)
     • PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - desky na pracovní sešit Metoda dobrého startu, polštářek a deku na odpočinek

     Soubory ke stažení

     Nepřehlédněte!

     Preventivní bezpečnostní opatření

     Zveřejněno: 24.09.2021.

     Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
     Zobrazit více