3. třída - Modrý klíček

Zveřejněno: 13.09.2021.

Zaměření třídy:

    • Rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností - vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení.
    • Metoda dobrého startu je intenzivní přípravou dětí na vstup do základní školy, nástroj prevence vad a odstraňování možných opoždění ve vývoji dětí. Vhodná přdevším pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá 2x týdně. Cílem metody je navození základních pohybů potřebných pro psaní a dále příprava k počáteční výuce čtení.
    • Angličtina hrou prostřednictvím písniček, básniček, pohybových a dalších her, pracovních listů se děti seznámí se základní slovní zásobou anglického jazyka. Angličtina bude probíhat 2x týdně. Angličtina se bude objevovat i během různých činností dětí v průběhu dne, např. během vycházky, při cvičení, ři hrách apod.
    • Logopedická prevence bude začleňována každý den v rámci komunitního kruhu na procvičení mluvidel (cviky se rty a jazykem, rozvíjení slovní zásoby).
    • Centra aktivit - děti pracují ve skupinách v tzv. centrech, ve kterých mají připravený úkol a zadaní. Práce je zaměřená na samostatnost, tvořivost, komunikaci a řešení problému.

    Rozvíjení předčtenářské a předmatematické gramotnosti:

    Děti v Modrém klíčku - předškoláky - cíleně připravujeme na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy. Každý den jim nabízíme aktivity a hry na rozvíjení předmatematické (předčíselné představy, logické myšlení, početní představy, geometrické tvary, osové souměrnosti, práce s čtvercovou sítí, třídění, seskupování, přiřazování, vnímání času, prostorové vnímání, pravolevá orientace…) a předčtenářské gramotnosti (řeč, jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání a paměť, vnímání a porozumění textu, vystižení myšlenky, dějová a časová posloupnost…..).

    Do výuky matematických dovedností zařazujeme hry a aktivity s prvky Montessori, učíme děti dle Hejného matematiky. Předčtenářskou gramotnost u dětí rozvíjí především Metoda dobrého startu, která připravuje děti na výuku čtení a psaní. Do třídy jsme zakoupili mnoho kvalitních vzdělávacích pomůcek a her, které nám umožňují tyto aktivity obměňovat a pro děti se tak stávají více zajímavými.

    A jak taková práce s předškoláky vypadá? Děti pracují ve skupinkách na tzv. stanovištích, na kterých mají připraven úkol a zadání. Na způsob jeho řešení musejí přijít samostatně či ve spolupráci s kamarády. Aktivity na stanovištích dávají dětem možnost mezi sebou komunikovat, domlouvat se, řešit daný problém. Děti se tak učí i s sociálním dovednostem. Po vyřešení či splnění úkolu mohou děti přecházet z jednoho stanoviště do druhého podle svého zájmu.

    Organizační poznámky:

    Děti v Modrém klíčku potřebují:

     • přezůvky (ne pantofle)
     • náhradní podepsané oblečení, oblečení na ven, pláštěnku, gumáky (oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí)
     • polštářek a deku na spaní
     • hrneček na pití
     • desky na pracovní sešit Metoda dobrého startu
     • kapesníčky na pobyt venku do skříňky/kapsy


     Soubory ke stažení

     Nepřehlédněte!

     Preventivní bezpečnostní opatření

     Zveřejněno: 24.09.2021.

     Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
     Zobrazit více