Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Školní rok 2023/2024

Zveřejněno: 13.6.2024


ZVÍŘÁTKA ZE ZOO

Cílem tématu bude seznámit děti s některými zvířaty žijícími v Zoo.

Budeme hledat rozdíly mezi exotickými a domácími zvířaty (jak vypadají, čím se živí a kde žijí). 

Naučíme se novou písničku a básničku. Pohybové činnosti budou motivované zvířecí říší,

zahrajeme si hry: "Krokodýlí závody, Na opičáky, Na slony". 

Děti si postaví svoji opičí dráhu. DOPRAVA A BEZPEČNOST

V tomto tématu se zaměříme na poučení dětí o dopravě, silničním provozu, semaforu,

přecházení, reflexních prvcích a bezpečnosti.

Pojmenujeme si dopravní prostředky, ochranné pomůcky, zásady bezpečnosti, apod.

Ve výtvarných činnostech ztvárníme semafor a dopravní prostředky,

v kooperativních činnostech spolu vyrobíme model dopravního provozu s dopravními značkami. 

V hudebních činnostech se naučíme písničku: "Auta", kterou doprovodíme Orffovými hudebními nástroji,

poslechneme si hustý silniční provoz, zvuky nádraží a dopravních prostředků. POVOLÁNÍ

Děti se seznámí s tématem povolání a charakteristickými znaky každého z nich. 

Budeme si povídat o tom, co dělají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až vyrosteme. 

Naučíme se novou básničku: "Povolání" s pohybem. 

Součástí každého dne bude logopedická prevence a pohybové chvilky. 

Budeme pracovat s knihami, hudebními nástroji a různorodými pomůckami na školní zahradě i ve třídě. 

Zaměříme se na spolupráci ve skupinkách. MAMINKA A RODINA

V tomto tématu se zaměříme na rodinu a rodinné vztahy, pojmenování příbuzných.

V logopedické prevenci budeme procvičovat básničky, říkanky a dechová cvičení, v hudebních činnostech

prohloubíme cit k hudbě a vnímání rytmu pomocí poslechu, hraní na hudební nástroje, 

zpěvu a nácviku vystoupení pro maminky. 

Vše budou moci děti samostatně předvést podle chuti, tak, aby ze sebe měly radost. 

Budeme vyrábět a kreslit, stříhat a všestranně trénovat jemnou motoriku.

Hrubou motoriku procvičíme venku, na hřišti, ve třídě i v tělocvičně, během rozcviček,

básniček s pohybem a společně vytvořených sportovních dráhách. TÝDEN KNIHY A ČARODĚJNICE

V tomto týdnu se děti budou seznamovat s důležitostí a krásou knih,

jejich vzniku a lidech, kteří se na jejich tvorbě podílí. 

Vyzkouší si pomocí knih pořádně procvičit tělo i pusinku a trénovat orientaci v prostoru.

Na konci týdne si děti budou moct přinést svou nejoblíbenější knihu z domova a představit ji kamarádům. 

Součástí tématu budou čarodějnice. Seznámíme se s tradicí pálení čarodějnic, přečteme si o nich krátký příběh

a budeme je hledat v knihách. Proběhne také projektový den, kdy děti do školky přijdou v kostýmech. EKOLOGIE

V tomto tématu se děti dozví o přírodě, ekologii, sounáležitosti s přírodou, o ochraně přírody a o tom,

že i ony samy ovlivňují a mohou ovlivňovat své okolí.

Naučíme se třídit odpady do správných kontejnerů, vysvětlíme si základy koloběhu života a vody. 

V pracovních a výtvarných činnostech se budeme věnovat ekologii a recyklování nepotřebného "odpadu". 

Hrubou motoriku prohloubíme na hřišti, na procházkách i ve třídě. 

Logopedickou prevenci si spolu užijeme formou her, říkadel i individuálně říkankou.ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA

Cílem tématu bude děti seznámit s domácími zvířaty a jejich mláďaty.

Děti se dozvědí, jaká zvířátka se chovají doma a proč. Co jsou to užitková zvířata a domácí mazlíčci. 

Společně budeme přiřazovat obrázky zvířat k jejich mláďatům (kohout- slepice- kuře),

zahrajeme si pohybové hry, naučíme se novou básničku a písničku. JARO, JARNÍ KVĚTINY A VELIKONOCE

V tomto tématu se zaměříme na jarní přírodu a její proměny.

Výtvarně ztvárníme jarní květiny a jiné jarní motivy. 

Děti se budou podílet na rozhodování jakou formou a jakými prostředky jarní motivy ztvární.

Obrázky a výtvory nemusí být vždy stejné, necháme děti popřemýšlet o jejich díle a povyprávět o tom,

co vytvořily. Budeme společně pozorovat měnící se barvy přírody.

Při vyprávění, hře a logopedických cvičení obohatíme naši slovní zásobu o nová slovíčka,

naučíme se novou říkanku s pohybem, zazpíváme si písničky,

zatancujeme si a zahrajeme si na hudební nástroje. 

Protáhneme tělíčko při pohybových činnostech a nezapomeneme mít radost ze sebe a všeho, co jsme se naučili. ZDRAVÍ A NEMOCI

Cílem tématu je děti seznámit se zdravou životosprávou

(zdravá strava, pohyb, odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování, apod.). 

Uvědomit si, co je pro naše tělo dobré, zdravé a naopak. 

Děti získají povědomí o pojmech bacil, bakterie, vitamíny. 

Seznámíme se s běžnými nemocemi (rýma, kašel, bolení bříška) a jejich prevencí. LIDSKÉ TĚLO

V tomto tématu děti získají elementární poznatky o lidském těle pomocí obrázků,

magnetických a Montessori pomůcek, vyprávěním příběhů, čtením pohádek, říkanek,

písniček a básniček s pohybem.

Rozšíří si slovní zásobu o nové pojmy, dozví se o zdravém životním stylu

a naučí se nové hry zaměřené na poznávání těla. 

V hale, ve třídě a na procházkách dostanou děti prostor vylepšovat svoji hrubou motoriku,

procvičí si jemnou motoriku a grafomotoriku při výtvarných činnostech.

Společně budeme budeme prohlubovat logopedii pomocí artikulačních,

dechových a relaxačních cvičení přiměřených věku a schopnostem jednotlivých dětí, 

aby byl zajištěn rovnoměrný rozvoj, rostlo jejich sebevědomí a spokojenost. PANÍ ZIMA

V tomto tématu si děti budou osvojovat elementární poznatky o ročním období. 

Pomocí příběhů, pohádek, říkanek a pranostik se seznamují se změnami v přírodě,

objevují je a dokáží je pojmenovat. Zaměříme se na hudební, logopedické, pracovní a pohybové aktivity

motivované kouzelnou pohádkou tak, aby z toho děti měly radost. MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

Cílem tématu bude děti seznámit s tradicí Tří králů. Přečteme si krátký příběh o nich.

Naučíme se písničku: "My tři králové", děti ji doprovodí na hudební nástroje (dřívka, triangl, bubínek, apod.).

V rámci logopedické prevence se zaměříme na motoriku mluvidel a pohyblivost jazyka.

Při pracovních činnostech si děti vyrobí královskou korunu, kterou si ozdobí dle vlastní fantazie. ADVENTNÍ RADOVÁNKY

V tomto tématu se děti budou seznamovat s adventem.

Budeme si povídat o tradicích a zvycích s touto předvánoční dobou spojených. 

Děti si budou krátit čekání na Mikuláše tematickými aktivitami pro jejich všestranný rozvoj.

Jako motivace budou využívány postavy Mikuláš, čert a anděl, které nás budou provázet.

Seznámíme se s příběhem Mikuláše a vznikem tradice. Naučíme se nové písničky a básničky. 


BÁSNIČKA

Čerte, čerte, chlupatý, 

nechej pytel za vraty.

Slibuju Ti, slibuju, 

že už zlobit nebudu.ZVÍŘÁTKA NA POLI A V LESE

Děti budou hledat, zkoumat a získávat základní informace o živočišné říši našich lesů,

jejich krásách, nástrahách a zajímavostech. 

Budou pracovat samostatně i ve skupinách s knihami, obrázky a tematickými pomůckami.

Bude využita Hejného metoda a pohádka O třech Medvědech. 

Seznámíme se s novou básničkou, říkankou a hádankami. 

V rámci výtvarné a pracovní činnosti budeme pracovat s vodovými barvami a přírodninami. PLODY PODZIMU

V tomto tématu si děti osvojí jednoduché poznatky o přirozených proměnách,

objeví význam ovoce a zeleniny pro lidský organismus a zdraví člověka.

Zaměříme se hlavně na pojmenování a poznávání plodů ze zahrady,

lesa a pole (jablka, hrušky, kaštany, šišky, šípky, obilniny, houby).

Budeme si také povídat o podzimních pracích.

Na procházkách po okolí si budeme všímat přírodních proměn. 


BÁSNIČKA

Zelené jsou hruštičky, červené zas třešničky. 

Žlutá bývá meruňka, dává mi ji maminka.

Švestka je zas modrá, v koláči je dobrá. 

Všechno dobré ovoce, barevné je velice.POČASÍ

V tomto tématu se zaměříme na podzimní přírodu, její proměny a počasí.

Výtvarně ztvárníme počasí, děti si vyberou, jakou formou a jakými prostředky ho chtějí ztvárnit.

Obrázky a výtvory nebudou stejné, necháme děti popřemýšlet o svém díle a povyprávět, co vytvořily. 

Budeme společně pozorovat měnící se barvy podzimu. Při vyprávění, hře a logopedických cvičení

obohatíme naši slovní zásobu o nová slovíčka, naučíme se novou říkanku s pohybem,

zazpíváme si písničku o počasí, zahrajeme si na tělo i hudební nástroje. 


BÁSNIČKA

Ťuká, ťuká deštík

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem,

kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já, panenka,

točí se mi sukénka. 

Tebe nechci kapičko,

já chci jenom sluníčko. DRÁČEK PAPÍRÁČEK

V tomto tématu se zaměříme na činnosti, které rozvíjí dětskou samostatnost,

fantazii, spolupráci a tvořivost přiměřenou pro děti toho věku.

Pravidelně budeme opakovat pravidla třídy a slušného chování s důrazem

na "kouzelná slovíčka- prosím, děkuji, apod."

Zazpíváme si s klavírem, použijeme doprovod hudebních nástrojů,

naučíme se novou písničku: "Není drak jako drak", zahrajeme si pohybové hry. 

Při výtvarných činnostech popustíme uzdu fantazii a pobavíme se při orofaciálních cvičeních. 

Cílem tohoto tématu není jen rozvoj motorických a intelektuálních schopností, 

ale také radost z veškerých činností a nových poznatků. 


BÁSNIČKA

Na provázku visí drak,

vyletěl až do oblak.

Stoupá stále výš a výš,

že ho sotva uvidíš. 

Vítr ho zas dolů vrací,

nezlob, draku, já mám práci. PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

V tomto tématu se budeme zaměřovat na činnosti, 

které dětem dopomohou k seznámení se školkou,

s novým prostředím, ve kterém budou trávit a prožívat dny se svými vrstevníky.

Děti budou poznávat prostředí školky (hernu, šatnu, umývárnu, tělocvičnu)

a také nejbližší okolí MŠ, především školní zahradu a její vybavení

(pískoviště, prolézačky, skluzavku, dřevěný domeček, altánek, apod.).

Naučíme se také třídní pravidla (srdíčkové, želvičkové, apod.).

 

RANNÍ POZDRAV

Milé děti, dobré ráno,

sluníčko nás přivítalo.

Tak si spolu popřejem,

ať nás čeká pěkný den.

Pohladíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.