Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Úplata za předškolní vzdělávání

Zveřejněno: 31.8.2022

   Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Dolní Újezd je od 1. 9. 2022 stanovena takto:

a)     350,- Kč  za kalendářní měsíc (§ 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů)

b)     děti, které plní povinnou předškolní docházku  (děti, které v období od 1. září  do 31.srpna následujícího roku dovrší 6-ti let) se vzdělávají bezúplatně.

c)     pro kalendářní měsíce, kdy je provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy

d)     v případě uzavření mateřské školy po dobu celého měsíce je výše úplaty za vzdělávání stanovena na 0 Kč


         Způsob úhrady úplaty za vzdělávání

1.     Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce

a)     bezhotovostně – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši 350,- Kč měsíčně, č. účtu školy 1284777309/0800, variabilní symbol přidělený ekonomkou školy.

b)     hotovostní platby se provádí u ekonomky 1. středu v měsíci od 7.00 do 8.30 hod  v kanceláři mateřské školy.

2.     V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné, může být dítěti dle § 35 ods.d zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ukončena docházka do mateřské školy.

3.     Výše úplaty je stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, a nelze se proti ní odvolat.


        Osvobození od úplaty:

a)    zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 pdst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné   nouzi, ve znění z.č.366/2011)

b)    zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění ve znění z.č.366/2011)

c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, (§36 až 43 z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

        Osvobození od úplaty může být provedeno na základě písemného podání Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání spolu s příslušným dokladem Úřadu práce nebo odboru sociálních věcí.

        Po posouzení žádosti obdrží zákonný zástupce Oznámení o osvobození od úplaty za vzdělávání, kterým stanovuje ředitel dobu, po kterou je rodič od platby osvobozen. Po uplynutí této doby nebo při změně podmínek, musí zákonný zástupce předložit žádost opakovaně.

        Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, pro který je stanovena jiná sazba úplaty za vzdělávání, není nutno ze strany zákonných zástupců podávat žádost o snížení úplaty (prázdninový provoz).